Osoby zainteresowane kształceniem w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 powinny zawrzeć umowę o pracę ( pracownik młodociany) z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego.

Jako pracownicy młodociani osoby zatrudnione  otrzymują wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.  Pracownicy młodociani podlegają dodatkowo pełnym ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) wliczanym do stażu pracy.

 

Na etapie rekrutacji kandydat składa w sekretariacie szkoły, wraz z pozostałą dokumentacją, zaświadczenie od przyszłego pracodawcy, w którym to pracodawca deklaruje chęć zatrudnienia ucznia w danym zawodzie.

 

Wykaz pracodawców:  POBIERZ