Współpraca ZSM w Raciborzu z ówczesną ISS COP w Opawie jest od roku 1999 współfinansowana z funduszu PHARE w ramach Euroregionu Silesia.

Adres witryny internetowej czeskiej szkoły: www.iss.opava.cz

Zaprzyjaźnione szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz Integrowana Strzedni Skola Centrum Odborne Pripravy w Opawie (aktualnie Středni škola technická) zaangażowane są w program mający na celu kontynuowanie, rozwijanie doskonalenie partnerskiej współpracy. Bazując na tej współpracy oraz korzystając z możliwości jakie stwarza Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE, mgr Władysława Stanieczek – pedagog szkolny oraz mgr inż. Marek Chrobok – opiekun samorządu szkolnego ZSM w Raciborzu pod kierunkiem dyrekcji opracowali projekt, którego celem była szeroko pojęta wymiana doświadczeń obu stron na płaszczyźnie kulturalnej, naukowej i wychowawczej. Głównymi założeniami projektu było: ukazanie najważniejszych cech kultury regionów raciborskiego i Opawy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tych regionów, rozwijanie współpracy transgranicznej i propagowanie idei euroregionów oraz roli jaką odgrywają w procesie integracji europejskiej, a także budzenie świadomości wspólnoty kulturowej, uczenie tolerancji wobec innych kultur, przełamywanie głęboko zakorzenionych stereotypów oraz wspólne rozwiązywanie problemów związanych z wychowaniem i wykształceniem młodego pokolenia we szystkich sferach jego życia.

Projekt, złożony z końcem października 1999r., przewidywał szereg działań w tej materii realizowanych z powodzeniem w okresie od 1 stycznia do końca czerwca 2000r. Korzystne położenie Raciborza i Opawy oraz bliskość przejścia granicznego w Pietraszynie sprzyjały realizacji tego ważnego przedsięwzięcia, w ramach którego przeprowadzono:

 • wymianę grup uczniów obu szkół i wspólne zajęcia szkolne i warsztatowe
 • wycieczki szkolne do Krakowa i Chorzowa z udziałem uczniów z Opawy
 • wspólne posiedzenia Rad Pedagogicznych ZSM Racibórz i ISS Opawa w celu wymiany doświadczeń dotyczących zagrożeń i problemów w wychowaniu współczesnej młodzieży
 • rozgrywki sportowe pomiędzy uczniami zaprzyjaźnionych szkół
 • konkurs wiedzy o Euroregionie (z nagrodami) zorganizowany w muzeum w Raciborzu
 • wyjazd do teatru w Opawie.

Niebagatelne znaczenie dla pomyślnego przebiegu projektu miało dofinansowanie przyznane naszej szkole w ramach wspomnianego wcześniej programu PHARE. Pozwoliło ono na zrealizowanie jednego z ważniejszych celów tego przedsięwzięcia – przygotowanie i wyposażenie odpowiedniego pomieszczenia oraz zakup dwóch nowoczesnych zestawów komputerowych, dzięki którym możliwe było nawiązanie kontaktów międzyszkolnych poprzez sieć internetową. Umożliwiło to również porozumienie samorządów szkolnych obu szkół, międzyszkolną wymianę uczniów oraz rozwijanie kontaktów międzyludzkich, co w przyszłości powinno zaowocować nawiązaniem ściślejszej współpracy i wspólnych dążeń do rozwiązywania problemów związanych z rozwojem młodego pokolenia, rozbudzaniem zainteresowań problematyką obu regionów i współpracą na wielu płaszczyznach. Ożywieniu uległy jednocześnie kontakty z inną zaprzyjaźnioną szkołą w Steinfurcie (Niemcy), co pozwala optymistycznie spoglądać w przyszłość i rozbudza nadzieje na ciekawe kontakty i nowe doświadczenia zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, co jest tak ważne w obecnej sytuacji oświatowej i gospodarczej, i pozwoliłoby ugruntować pozycję naszej szkoły w Euroregionie, a nawet zaistnieć na arenie międzynarodowej.

Reasumując realizacja przedsięwzięcia w naszej ocenie wpłynęła korzystnie na rozwój młodzieży, wzbogaciła ich wiedzę i zainteresowania, rozbudziła postawy przyjaźni i tolerancji oraz poszerzyła horyzonty myślowe, zaś nauczycielom umożliwiła wymianę doświadczeń, myśli technicznej i wzbogacanie bazy dydaktyczno – naukowej szkoły.

Sukces, jakim niewątpliwie zakończyła się realizacja projektu złożonego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, zachęcił jego twórców do rozwijania kontaktów pomiędzy zaprzyjaźnionymi szkołami i stworzenia nowego projektu bazującego na poprzednim, a jednocześnie zbogaconego o nowe elementy i nowe idee. Tym razem w jego realizację aktywnie włączyła się również szkoła w Opawie, co zaowocowało powstaniem tzw. projektu lustrzanego, którego esencją jest wspólne realizowanie wytyczonych zadań po obu stronach granicy. Obie zaprzyjaźnione szkoły wiążą z tym przedsięwzięciem poważne nadzieje, ponieważ jest to ewenement w naszym regionie, który pozwoliłby na dalsze zacieśnianie współpracy obu szkół oraz wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach.

Realizację zadań wynikających z nowego projektu przewidziano na okres od kwietnia 2001r. do marca 2002r. W zasadzie w swoim założeniu jest on zbieżny z projektem poprzednim, ale został rozbudowany i wzbogacony o nowe elementy, co w konsekwencji powinno dać spodziewane rezultaty.

Absolutnym novum w historii wspólnych przedsięwzięć jest zorganizowanie wymiany grup uczniów obu szkół w ramach praktyk zawodowych, podczas których uczniowie ZSM w Raciborzu odbywaliby tygodniowe zajęcia w zakładach pracy w Opawie i analogicznie – grupa uczniów z Opawy w Raciborzu. Ponadto przewiduje się ciekawe wycieczki do Trójmiasta i zwiedzanie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a ze strony partnera – wycieczkę do Pragi. Nie bez znaczenia jest też zorganizowanie Dni Sportu po obu stronach granicy, zajęć integracyjnych, wyjazdu na spektakl do opery w Opawie, Dnia Nauczyciela i innych imprez o charakterze kulturalno – światowym. Autorzy projektu położyli również duży nacisk na dalszą rozbudowę istniejącej pracowni internetowej, co pozwoli młodzieży i pracownikom szkoły na utrzymywanie i rozwijanie stałego kontaktu ze szkołą partnerską z wykorzystaniem techniki multimedialnej. W tym celu przewiduje się m.in. zakup i instalację kompletnego zestawu komputerowego umożliwiającego doskonalenie wykorzystywania techniki komputerowej.

Dyrekcja ZSM ma nadzieję, że zgoda na realizację tego projektu będzie oznaczać dalsze wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Konsekwencją powinien być osobisty wkład w proces integracji europejskiej poprzez pogłębienie współpracy ze szkołą partnerską i pozyskiwanie nowych partnerów oraz kształtowanie nowych kadr dla działalności proeuropejskiej.

mgr inż. Marek Chrobok


W okresie od maja 2003 do kwietnia 2004 realizowano kolejną, jedenastą już edycję programu współpracy naszych szkół. Projekt, po raz trzeci współfinansowany ze środków PHARE, był realizowany w ramach EUROREGIONU SILESIA i nosił nazwę:

Śląsk – wspólne dziedzictwo i przyszłość. Współpraca Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz Integrovane Stredni Skoly Centrum Odborne Pripravy w Opavie (Středni škola technická) jako realizacja idei Euroregionów

Zasadnicze cele obecnego projektu projektu można określić następująco:

 • budzenie świadomości wspólnoty dziedzictwa kulturowego
 • stwarzanie możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • zrozumienie idei euroregionów i jej roli dla procesu integracji europejskiej
 • przełamywanie stereotypów i wzajemnych uprzedzeń
 • wykorzystanie internetu we wzajemnym komunikowaniu się oraz poznawaniu kraju partnera
 • wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej
 • wykorzystanie bazy materialnej i dydaktycznej szkoły partnerskiej do doskonalenia zawodowego i sportowego

Program działań zrealizowanych w ramach projektu był bogaty i obejmował:

 • tygodniowe pobyty grup uczniów w szkołach partnerskich połączone z poznawaniem regionu, jego dorobku kulturalnego i gospodarczego, np. wspólne zwiedzanie firmy PREVAC),
 • udział w imprezach kulturalnych odbywających się w mieście partnera, m.in. wyjazd na koncert),
 • spotkania kadry kierowniczej i pedagogicznej obu szkół – konferencja w Opawie, wspólna wycieczka do Wrocławia),
 • udział przedstawicieli w uroczystościach szkoły partnerskiej,
 • współzawodnictwo sportowe – turniej sportowy,
 • wspólny udział w zimowym obozie sportowym w Brennej,
 • wspólne wyjazdy turystyczne do miejsc o dużych walorach historycznych.

Szkoła w Opawie włącza się w realizację nowych projektów, m. in. „Młodzież w działaniu”, „Leonardo”. Przedstawiciele obu szkół spotykają się przy różnych bardziej lub mniej oficjalnych okazjach. Przyjaźń między szkołami jest kontynuowana.