W placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe pod potocznie używanym pojęciem „PRAKTYKA” kryją się dwie odrębne formy realizacji praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zasadniczej szkole zawodowej (od roku szkolnego 2017/2018 w branżowej szkole I stopnia) oraz wybranych zawodach klas technikum.

Praktyki zawodowe natomiast wchodzą tylko w zakres kształcenia uczniów technikum.

Celem organizacji zajęć praktycznych jest opanowanie przez uczniów/pracowników młodocianych umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
Z kolei praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa w każdym przypadku program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora CKZIU Nr 2 „Mechanik”.

Lista podmiotów zewnętrznych, w których często realizowane są praktyki zawodowe znajduje się zakładce >> wykaz pracodawców.

Nasi uczniowie realizują podstawę programową w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w warunkach rzeczywistych – u pracodawców. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są tak zorganizowane, aby uczniowie mieli możliwość poznać specyfikę zawodu, środowisko i charakter wykonywanej pracy.

Uczniowie technikum mogą także, w miarę możliwości, odbywać praktykę w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (projekt wymiany staży zagranicznych).

Dla potencjalnych pracowników młodocianych zatrudnionych m.in. w firmach STALTECH, SUNEX S.A. opracowano  >> program stypendialny.

 

Udostępniamy do pobrania programy praktyk zawodowych technikum (kilkutygodniowych zależnie od kierunku).

Mirosław Uliczka,
wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego