MATURA 2018

Deklarację przystąpienia do matury w roku 2018 należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia

30 września 2017 roku.

Ostateczny termin zmiany deklaracji maturalnej: 07 lutego 2018 r.

Deklarację  składają klasy 4 technikum T4 oraz 3 LOdD.

Wzór deklaracji do pobrania

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (dotyczy absolwentów, którzy podchodzą do egzaminu maturalnego po raz kolejny). Pobierz

 

OKE Jaworzno

 

Pobierz poniższą deklarację jeśli:

Jesteś absolwentem liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 lub absolwentem technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępujesz do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklarujesz podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów Pobierz


Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej i części pisemnej.

Przedmioty obowiązkowe to:

 • część ustna: j. polski (bez określania poziomu), j. obcy nowożytny (bez określania poziomu)
 • część pisemna: j. polski (poziom podstawowy), j. obcy nowożytny (poziom podstawowy – ten sam, co w części ustnej), matematyka (poziom podstawowy).

Absolwent obowiązkowo przystępuje do jednego egzaminu z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej. Może również przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych, z wyjątkiem wymienionego powyżej.

Przedmioty, spośród których absolwent może wybierać przedmioty dodatkowe:

 • biologia (poziom rozszerzony)
 • chemia (poziom rozszerzony) 
 • filozofia (poziom rozszerzony)
 • fizyka (poziom rozszerzony)
 • geografia (poziom rozszerzony)
 • historia (poziom rozszerzony)
 • historia muzyki (poziom rozszerzony)
 • historia sztuki (poziom rozszerzony)
 • informatyka (poziom rozszerzony)
 • język łaciński i kultura antyczna  (poziom rozszerzony)
 • język obcy nowożytny (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)
 • język polski (poziom rozszerzony)
 • matematyka  (poziom rozszerzony)
 • wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

Absolwent może też zdawać egzamin w części ustnej z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny).

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi uzyskać co najmniej 30% możliwych punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej (egzamin ten nie może być unieważniony). Absolwent, który nie przystąpi do przedmiotu dodatkowego nie może zdawać egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu.


Absolwenci z lat ubiegłych zdają egzamin maturalny według dotychczasowych zasad. W przypadku egzaminu z języka polskiego w części ustnej lista tematów do wyboru (prezentacja) znajduje się w sekretariacie szkoły.


Maraton maturalny w 2017 roku rozpocznie się 4 maja. Potrwa do 26 maja. Na kiedy zaplanowano egzaminy z poszczególnych przedmiotów? Zobacz harmonogram matury 2017!

Część ustna

Od 5 do 25 maja 2018 r. (oprócz 6,13 i 20 maja) – języki obce nowożytne;

Od 9 do 22 maja 2018 r. (oprócz 13 i 20 maja) – język polski

Egzamin przeprowadzony jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnych zespołów egzaminacyjnych

 

Część pisemna

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 piątek język polski – pp* język polski – pr*
5,6 – sobota, niedziela
7 poniedziałek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 wtorek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj*
9 środa matematyka – pr filozofia -pp
filozofia -pr
10 czwartek biologia – pp
biologia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
11 piątek wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
12, 13 – sobota, niedziela
14 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
geografia – pp
geografia – pr
15 wtorek język  niemiecki – pp język  niemiecki – pr
język  niemiecki – dj
16 środa chemia – pp
chemia – pr
historia – pp
historia – pr
17 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
19,20 – sobota, niedziela
21 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
22 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski – dj
23 środa język mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
język mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
godz. 9:00 matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

*pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

**Dodatkowe zadanie egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 3 lipca 2018 r.