Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” prowadzi kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ). Jest to pozaszkolna forma kształcenia, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dedykowane są dla wszystkich osób pełnoletnich, chcących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe a tym samym zwiększyć swoje szanse w zdobyciu zatrudnienia.

W roku szkolnym 2019/2020 CKZiU nr 2 „Mechanik” proponuje kształcenie na KKZ w niżej wymienionych kwalifikacjach:

  • MG.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MG.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Całość oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się w systemie zaocznym i jest bezpłatna.

Do pobrania:

  • regulamin KKZ
  • Plan zajęć z kursu  1A1- rok szkolny 2019/2020   – POBIERZ      
  • Plan zajęć z kursu 2A1- rok szkolny 2019/2020 – POBIERZ

Charakterystyka kwalifikacji

Kwalifikacja MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizuje w jego trakcie podstawę programową, na bazie której jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, a w szczególności:

– dobierania obrabiarki skrawającej do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;
– rozróżniania rodzajów obróbki skrawaniem;
– rozpoznawania w dokumentacji technologicznej oznaczania sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;
– dobierania narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
– dobierania wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;
– dobierania narzędzi i przyrządów pomiarowych, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;
– uzbrajania obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej, a w szczególności:

– sprawdzania działania obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;
– mocowania narzędzi skrawających w uchwytach narzędziowych;
– ustalania i mocowania przedmiotów do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;
– nastawiania parametrów obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
– uruchamiania obrabiarki skrawającej i sterowania przebiegiem obróbki;
– wykonywania operacji obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną;
– prowadzenia kontroli procesu obróbki;
– wykonywania konserwacji konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej, a w szczególności:

– rozpoznawania punktów charakterystycznych obrabiarek sterowanych numerycznie;
– rozróżniania podprogramów i cykli obróbkowych występujących w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
– rozpoznawania w dokumentacji technologicznej oznaczeń i danych do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;
– korzystania z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;
– mocowania oprawek i narzędzi skrawających w gniazdach narzędziowych lub umieszczania w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;
– ustalania i wprowadzania do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjnych narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;
– wprowadzania programu obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;
– testowania programów obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie, a w szczególności:

– ustawiania i wprowadzania przesunięcie punktu zerowego;
– ustalania i mocowania przedmiotów do obróbki;
– uruchamiania obrabiarki sterowanej numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;
– wykonywania operacji obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
– nadzorowania przebiegu obróbki i reagowania na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;
– dokonywania oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;
– przeprowadzania korekty wyników obróbki;
– przeprowadzania kontroli wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;
– wykonywania konserwacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

 

Kwalifikacja MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizuje w jego trakcie podstawę programową, na bazie której jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, a w szczególności:

– posługiwania się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
– wykonywania obliczeń wytrzymałościowych części maszyn i urządzeń;
– sporządzania rysunków konstrukcyjnych części maszyn i urządzeń;
– planowania procesu technologicznego obróbki części maszyn i urządzeń;
– planowania procesu technologicznego montażu maszyn i urządzeń;
– dobierania techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
– dobierania materiałów konstrukcyjnych do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
– dobierania rodzajów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
– dobierania narzędzi i urządzeń do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
– dobierania metod zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;
– sporządzania dokumentacji technologicznej obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
– stosowania programów do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2) Nadzorowania przebiegu produkcji, a w szczególności:

– rozróżniania rodzajów produkcji;
– kalkulowania kosztów wytwarzania wyrobów;
– kontrolowania parametrów jakościowych procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
– kontrolowania przebiegu prac na danym stanowisku;
– kontrolowania wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
– kontrolowania stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń;
– określania zakresu i terminów przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
– zarządzania gospodarką materiałową oraz odpadami;
– sporządzania dokumentacji sprawozdawczej produkcji.

Każdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Jaworzna w wyniku którego jego pozytywne zaliczenie pozwoli na otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Otwiera to możliwość zdobycia tytułu technika w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem niezbędnym jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji dla konkretnego zawodu oraz posiadanie wykształcenia średniego.

 

 

Leszek Kuzdrowski