Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” prowadzi kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ). Jest to pozaszkolna forma kształcenia, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dedykowane są dla wszystkich osób pełnoletnich, chcących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe a tym samym zwiększyć swoje szanse w zdobyciu zatrudnienia.

W roku szkolnym 2018/2019 CKZiU nr 2 „Mechanik” realizuje kształcenie na KKZ w niżej wymienionych kwalifikacjach:

  • M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających
  • M.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Całość oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się w systemie zaocznym i jest bezpłatna.

Do pobrania:

  • regulamin KKZ
  • Plan zajęć z kursu  1A1- rok szkolny …-…
  • Plan zajęć z kursu 2A1- rok szkolny …-… 

Charakterystyka kwalifikacji

Kwalifikacja M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizuje w jego trakcie podstawę programową, na bazie której jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, a w szczególności:

– dobierania obrabiarki skrawającej do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;
– rozróżniania rodzajów obróbki skrawaniem;
– rozpoznawania w dokumentacji technologicznej oznaczania sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;
– dobierania narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
– dobierania wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;
– dobierania narzędzi i przyrządów pomiarowych, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;
– uzbrajania obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej, a w szczególności:

– sprawdzania działania obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;
– mocowania narzędzi skrawających w uchwytach narzędziowych;
– ustalania i mocowania przedmiotów do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;
– nastawiania parametrów obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
– uruchamiania obrabiarki skrawającej i sterowania przebiegiem obróbki;
– wykonywania operacji obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną;
– prowadzenia kontroli procesu obróbki;
– wykonywania konserwacji konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej, a w szczególności:

– rozpoznawania punktów charakterystycznych obrabiarek sterowanych numerycznie;
– rozróżniania podprogramów i cykli obróbkowych występujących w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
– rozpoznawania w dokumentacji technologicznej oznaczeń i danych do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;
– korzystania z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;
– mocowania oprawek i narzędzi skrawających w gniazdach narzędziowych lub umieszczania w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;
– ustalania i wprowadzania do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjnych narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;
– wprowadzania programu obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;
– testowania programów obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie, a w szczególności:

– ustawiania i wprowadzania przesunięcie punktu zerowego;
– ustalania i mocowania przedmiotów do obróbki;
– uruchamiania obrabiarki sterowanej numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;
– wykonywania operacji obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
– nadzorowania przebiegu obróbki i reagowania na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;
– dokonywania oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;
– przeprowadzania korekty wyników obróbki;
– przeprowadzania kontroli wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;
– wykonywania konserwacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

Każdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Jaworzna w wyniku którego jego pozytywne zaliczenie pozwoli na otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Otwiera to możliwość zdobycia tytułu technika w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem niezbędnym jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji dla konkretnego zawodu oraz posiadanie wykształcenia średniego.

Przykładowo:

Słuchacz kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Kwalifikacja M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizuje w jego trakcie podstawę programową, na bazie której jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, a w szczególności:

– posługiwania się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
– wykonywania obliczeń wytrzymałościowych części maszyn i urządzeń;
– sporządzania rysunków konstrukcyjnych części maszyn i urządzeń;
– planowania procesu technologicznego obróbki części maszyn i urządzeń;
– planowania procesu technologicznego montażu maszyn i urządzeń;
– dobierania techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
– dobierania materiałów konstrukcyjnych do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
– dobierania rodzajów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
– dobierania narzędzi i urządzeń do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
– dobierania metod zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;
– sporządzania dokumentacji technologicznej obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
– stosowania programów do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2) Nadzorowania przebiegu produkcji, a w szczególności:

– rozróżniania rodzajów produkcji;
– kalkulowania kosztów wytwarzania wyrobów;
– kontrolowania parametrów jakościowych procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
– kontrolowania przebiegu prac na danym stanowisku;
– kontrolowania wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
– kontrolowania stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń;
– określania zakresu i terminów przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
– zarządzania gospodarką materiałową oraz odpadami;
– sporządzania dokumentacji sprawozdawczej produkcji.

Każdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Jaworzna w wyniku którego jego pozytywne zaliczenie pozwoli na otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Otwiera to możliwość zdobycia tytułu technika w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem niezbędnym jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji dla konkretnego zawodu oraz posiadanie wykształcenia średniego.

Kwalifikacja M.44 stanowi uzupełnienie do zdobycia tytułu technik mechanik dla osób posiadających już potwierdzoną jedną z kwalifikacji: M.17 lub M.19 lub M.20 oraz wykształcenie średnie.

Przykładowo:

Słuchacz posiadający potwierdzoną kwalifikację M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

lub

Słuchacz posiadający potwierdzoną kwalifikację M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

lub

Słuchacz posiadający potwierdzoną kwalifikację M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Leszek Kuzdrowski