Elektromechanik

Elektromechanik (741201) należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych.

CZAS TRWANIA:
4 lata

Inne kierunki

ElektromechanikOperator obrabiarek skrawającychLakiernikBlacharz samochodowyMechanik monter maszyn i urządzeńElektrykŚlusarzMechanik pojazdów samochodowychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik elektrykTechnik mechatronikTechnik mechanikTechnik elektronikTechnik informatykMechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Elektromechanik (741201) należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.
Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Elektromechanik w ramach działalności zawodowej  między innymi:

 • określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 • rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
 • określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych oraz wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji oraz sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją;
 • wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
 • wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

 

Podsumowując powyższe informacje należy należy wskazać, iż absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Osoby zainteresowane kształceniem w zawodzie elektromechanik zawierają umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z lokalnymi przedsiębiorcami zrzeszonymi najczęściej
w Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

W przedsiębiorstwach/firmach tych realizowane są także zajęcia praktyczne w ramach trzyletniego cyklu kształcenia (wymiar godzin tych zajęć regulowany jest przez zapisy ustawy – Kodeks Pracy).

Jako pracownicy młodociani osoby te otrzymują wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.  Dodatkowo pracownicy młodociani podlegają pełnym ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) wliczanym do stażu pracy.

 

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik, po potwierdzeniu kwalifikacji E.7. (Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych) może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – elektryk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.8. (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych) lub w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.8. (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych) i E.24. (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych) oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Opracował: Mirosław Uliczka

Moodle

Szkoła posiada własną platformę edukacyjną

Akademia CISCO

Zostań certyfikowanym specjalistą firmy CISCO

Hotspot

Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu

Usługi Live@Edu

Współpracujemy z firmą Microsoft

SZKOLNE STRONY

DANE KONTAKTOWE

Racibórz, ul. Zamkowa 1
tel.: 32 4153388 w. 321
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl

Budynek B:
tel.: 32 4154489

POLECANE

TOP