1947

Otwarcie z inicjatywy inż. Zbigniewa Siwczyńskiego szkoły pod nazwą – Gimnazjum Cukrownicze Cukrowni Racibórz. Nowa placówka oświatowa rozpoczęła swą działalność na III piętrze budynku dzisiejszego Technikum Budowlanego. Funkcję dyrektora objął Stefan Sauter.

Pierwszy budynek szkoły


1948

W zaadaptowanej ku temu hali cukrowni podejmują działalność warsztaty szkolne. Funkcję kierownika pełni dyrektor szkoły, jednakże praktyczną nauką zawodu zajmują się doskonali fachowcy – Kazimierz Nowicki i Józef Szczepański.


1949

Stanowisko kierownika warsztatów obejmuje Ernest Wawoczny. W ramach nauki zawodu warsztaty podejmują produkcję szaf na ubrania robocze i igieł do zszywania worków z cukrem.


1950

Działania na rzecz organizacji internatu przy ul. Wojska Polskiego, prace przy odgruzowywaniu dawnej Szkoły Ewangelickiej, która w pierwotnym zamierzeniu miała pełnić funkcję internatu szybko rozwijającej się szkoły (później przez wiele lat funkcję internatu pełni budynek przy ul. Lwowskiej).


1951

Po raz pierwszy zaczyna funkcjonować nowa nazwa szkoły – Technikum Mechaniczne Przemysłu Spożywczego. Do roku 1963 jego siedzibą jest odbudowany budynek szkoły przy dawnej ul. Fornalskiej (dzisiejsza Wileńska), mieszczący aktualnie Zespół Szkół Zawodowych (do 2015r.. Obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1).

ZSZ


1953

Funkcję kierownika warsztatów szkolnych obejmuje Kazimierz Nowicki. Jego energiczne przedsięwzięcia zaowocują stworzeniem na terenie cukrowni nowej bazy dla praktycznej nauki zawodu.


1957

Szkołą przejęta zostaje przez resort Ministerstwa Oświaty. W wyniku reorganizacji przyłączono do niej Gimnazjum Przemysłowe, istniejące od 1948 roku przy Zakładach Elektrod Węglowych. W Zasadniczej Szkole Zawodowej pozostały kierunki dawnego Gimnazjum Przemysłowego, a w Technikum ustalono specjalność – budowa maszyn. 1958
Podjęcie decyzji o budowie nowego budynku szkolnego, tzw. “Tysiąclatki”.


1960

“Ster rządów” obejmuje legenda szkoły – Leopold Czerniejewski, nadający swą osobowością nowego impulsu powierzonej mu placówce.


1963

3 września otworzył swe podwoje nowoczesny gmach dydaktyczny Technikum Mechanicznego przy ul. Zamkowej 1. Szkoła otrzymała sztandar i imię Arki Bożka. 1100 uczniów w 35 oddziałach klasowych wypełnia swym gwarem szkolne korytarze. Raciborskie Technikum Mechaniczne, jako pierwsze na Opolszczyźnie – wśród niewielu w skali kraju – przechodzi na gabinetowy system nauczania.

Nowy budynek szkolny


1972

Jubileusz 25 – lecia istnienia szkoły. W owym “kombinacie politechnicznym” naukę pobiera około 1300 uczniów. “Mechanik” przeżywa wspaniały rozkwit. Szczyci się wysokim procentem absolwentów skutecznie ubiegających się o studenckie indeksy, posiada orkiestrę, własny autobus oraz bazę domków kempingowych w Wiśle. 1974
Dyrektorem szkoły zostaje Krzysztof Dembski.
Rozpoczęcie budowy nowych warsztatów szkolnych. Po okresie pionierskim, ich profesjonalna działalność owocuje produkcją spłukiwaczy do buraków, betoniarek, haków i innych wyrobów dla przemysłu wydobywczego. Na podstawie Ustawy o Rozwoju Systemu Oświaty i Wychowania Kurator Okręgu Szkolnego Opolskiego powołuje do istnienia Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.


1975

Nowym kierownikiem warsztatów szkolnych na okres 10 lat zostaje Stefan Rzepka.


1978

Ukończenie budowy hal warsztatowych, które wpisują się imponująco w kompleks edukacyjny Zespół Szkół Mechanicznych.


1979

Funkcję dyrektora obejmuje Henryk Jeziorowski.


1980/81

Czas przemian politycznych i pierwszej “Solidarności”. Szkoła doświadcza kryzysu ekonomiczno – politycznego, który staje się udziałem całego państwa.


1985

Kierowniczą odpowiedzialność za funkcjonowanie warsztatów szkolnych przejmuje Stanisław Kapuśniak.


1988

Szkoła wciąż żyje. Dzięki wielu wysiłkom oddano do użytku budynek socjalny warsztatów. To wydarzenie zamyka definitywnie cykl budowy warsztatów szkolnych. 12 i 13 grudnia Zespół Szkół Mechanicznych organizuje “Infoklub” – ogólnopolskie spotkanie propagatorów i miłośników edukacji informatycznej. Na spotkaniu “Infoklubu” – pierwszym jednym na taką skalę przedsięwzięciu w kraju, spotykają się miłośnicy komputerów z całego Śląska.


1991

Dyrektorem szkoły zostaje Krystyna Stoczek


1992

Rozpoczęcie współpracy i wymiany młodzieżowej ze Szkoła Techniczną w Opawie (Integrovana Stredni Skola COP Opava).


1993

W zgodzie z Ustawą o Systemie Oświaty Technikum Mechaniczne, wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka, otrzymuje nową nazwę: Technikum Mechaniczno – Elektryczne. W rok później identyczną nazwę otrzymuje Technikum dla Dorosłych.


1995

Nawiązanie współpracy edukacyjnej z Zespołem Szkół Technicznych w Steinfurcie (Technische Schulen des Kreises Steinfurt)


1996

Grupa młodzieży wyjeżdża do zaprzyjaźnionej szkoły w Steinfurcie.
Absolwent szkoły – Ryszard Wolny zdobywa na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie złoty medal w zapasach w stylu klasycznym. Zespół Szkół Mechanicznych wchodzi do elitarnego grona tych szkół, które wychowały “złotych olimpijczyków”.


1997

Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu obchodzi 50 rocznicę swego edukacyjnego istnienia. W twardych realiach nowego ładu ekonomicznego szkołę prowadzi dyrektor Krystyna Stoczek. – Jednak najważniejszym i jednocześnie najtragiczniejszym wydarzeniem tego roku była POWÓDŹ.

8 lipca o godzinie 15.30 fala powodziowa wdziera się do pomieszczeń warsztatów, o 23.00 zalewa budynek szkoły. Trwa rozpaczliwa walka o ocalenie zasobów materialnych pomieszczeń niszczonych przez wodę.

Powódź

11 lipca – woda stopniowo ustępuje. W szkole – dyrekcja, nauczyciele i pracownicy dokonują bilansu strat, rozpoczynając jednocześnie prace porządkowe. W kolejnych dniach – wytężona, często heroiczna praca przy usuwaniu katastrofalnych skutków powodzi i liczne wizyty notabli i urzędników administracji państwowej (minister, wojewoda, kurator…), obiecujących pomoc i wsparcie finansowe.

1 września Zespól Szkół Mechanicznych inauguruje kolejny rok pracy i nauki. W nieodległej Szkole Mistrzostwa Sportowego trwa oficjalna premiera roku szkolnego. Uczestniczy prezes Rady Ministrów, minister oświaty, wojewoda katowicki. Premier Włodzimierz Cimoszewicz ogłasza materialne wsparcie dla Zespołu Szkół Mechanicznych w kwocie 660 tysięcy złotych. Wierzymy, że zadeklarowana pomoc przybierze rychło kształt finansowego konkretu.


1998

Intensyfikacja prac związanych z odbudową struktury materialnej szkoły. Sukcesywne usuwanie skutków powodzi. Dzięki sprawnej organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, minimalizuje się niedogodności związane z procesem odbudowy.


1999

– Wielkie zaangażowanie kadry instruktorskiej i pracowników dobrze służy sprawnemu uruchamianiu kolejnych działów warsztatów szkolnych. – Ukończenie remontu szkolnej świetlicy.

– Perturbacje z przyjęciem do ponownego użytkowania sali gimnastycznej, wynikające z nierzetelności firmy remontowej.

– Wzbogacenie zaplecza sportowego szkoły o funkcjonalną siłownię.

– Oddanie do użytku pracowni technicznej. Sprawne prace remontowe to w dużej mierze efekt ogromnego zaangażowania jej opiekuna mgra Edwarda Dutki.

– Twórcza kontynuacja współpracy z Intergrovane Stredni Skoly w Opawie w ramach realizacji idei Euroregionów.

– Wdrażanie “Programu Współpracy Przygranicznej Phare” w ramach realizacji “Funduszu Małych Projektów” (SPF). Zespół Szkół Mechanicznych jest jedyną szkołą realizującą wymieniony program w Euroregionie “Silesia”. Innowacyjna – w skali miasta – realizacja programu profilaktyki antyuzależnieniowej”, opracowanego przez mgr Władysławę Stanieczek.


2000

– ZSM przejmuje likwidowaną szkołę przy RAFAKO.

– Przekazanie do dydaktycznego użytkowania nowoczesnego laboratorium Maszyn i Urządzeń Elektrycznych. Nabiera ono imponującego kształtu pod patronatem opiekunów – mgra inż. Jana Psoty i mgra Jana Kalabińskiego.

– Uruchomienie Pracowni Internetowej.

– Przygotowania do wdrażania programu “Abstynencja wśród Młodzieży”, opracowanego przez mgr Władysławę Stanieczek i finansowanego przez Gminny Program Profilaktyki Antyalkoholowej.

– Dotychczasowe warsztaty szkolne usamodzielniają się i otrzymują nazwę Centrum Kształcenia Praktycznego.


2001

– Stanowisko dyrektora obejmuje Sławomir Janowski.

– Zespół Szkół Technicznych zostaje wprowadzony w struktury organizacyjne Zespołu Szkół Mechanicznych, jednak zajęcia odbywają się nadal w budynku na ul. Cecylii.


– Trwają prace – wynikające z reformy oświaty – na rzecz strukturalnych przekształceń szkoły.


2002

– W nowym roku nauczania szkoła wzbogaca swą ofertę edukacyjną. Powstaje III Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Profilowane.
– Szkoła obchodzi kolejną – 55 rocznicę – swego istnienia. W Jubileuszowym koncercie wystąpiła laureatka Festiwalu w Opolu – Marzena Korzonek.
– W ramach działań promujących szkołę rozwija się współpraca ze szkołami technicznymi w Opawie i Steinfurcie.
– Kontynuowane są działania, wzbogacające wyposażenie pracowni informatycznych.


2003

– Głównym zadaniem, realizowanym przez Dyrekcję, staje się wdrażanie kompleksowego remontu szkoły. W ramach tego przedsięwzięcia odnowiona zostaje elewacja budynku, wymianie podlegają wszystkie nośniki ciepła i unowocześniona zostaje sala gimnastyczna.

– Przeprowadzono zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły. Wyniki tych działań potwierdziły bardzo dobre funkcjonowanie szkoły w trudnej rzeczywistości polskiej oświaty.

– Robocza wizyta licznej grupy kuratorów z satysfakcją i uznaniem ocenia efekty remontu.

– Szkoła konsekwentnie promuje swój humanistyczny wizerunek. Grupa teatralna mgr Heleny Dragi prezentuje się na IV Powiatowym Konkursie Zespołów Szkolnych, a grupa mgra Andrzeja Biskupa przedstawia cykl autorskich spektakli na scenie Młodzieżowego Domu Kultury


2004

– Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego odbywa się w murach ZSM.

– „Mechanik” otwiera nowe kierunki – technik mechatronik oraz technik informatyk.

– Udział delegacji ZSM w międzynarodowej konferencji , która odbywa się na pokładzie trójmasztowego szkunera Pipilotta. Nauczyciele z Łotwy, Węgier, Niemiec i Polski dyskutują nad wspólnymi przedsięwzięciami.


2005

– W raciborskim oddziale Śląskiego Obserwatorium Geofizycznego udostępniono do zwiedzania pracownię dydaktyczno-historyczną, która prezentuje historię sejsmologii. Pracownia została wykonana w ramach pracy dyplomowej przez uczniów ZSM.

– Na zaproszenie zaprzyjaźnionej z naszą szkoły w Opawie grono pedagogiczne wybiera się z wizytą roboczą do Czech. Nauczyciele biorą udział w seminarium na temat „Wychowanie i kształcenie w szkołach partnerskich średniego szczebla po wstąpieniu do Unii Europejskiej”.

– W ramach wymiany uczniowskiej gościmy młodzież z Opawy, a nasi uczniowie wyjeżdżają do Czech.

– Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Siemens AG Transportation Systems w miejscowości Braunschweig w Niemczech. Celem współpracy jest realizowanie wspólnych projektów oraz wymiana uczniów w ramach praktyki zawodowej.

– Nasz absolwent Tomasz Pietrzykowski otrzymał nominację na stanowisko wojewody śląskiego.


2006

– Uczeń klasy 1dT Piotr Dziadek konstruuje robota GT-03.

– W naszej szkole odbywa się prezentacja robotów mobilnych HEXOR II, które otrzymaliśmy do celów dydaktycznych.

– Jesteśmy gospodarzami spotkania z młodzieżą i nauczycielami ze szkoły w Rendsburgu.

– Wymiana młodzieży w ramach programu Leonardo da Vinci:
– dwie grupy uczniów ZSM odbywają miesięczną praktykę w Braunschweigu, uczniowie otrzymują unijny dokument Europass Mobilność
– grupa uczniów z Siemens Technical Transportation Academy w Braunschweigu odbywa praktykę w Raciborzu

– Kontynuacja współpracy ze szkołą w Opawie:
– wymiana uczniów
– konferencja szkoleniowa dla nauczycieli obu szkół na temat „Historia Raciborza i Opawy”

– W tym roku przypada nam zaszczyt zorganizowania Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego.

– Spotkanie nauczycieli ze szkół z miejscowości Rendsburg, Tata, Ventspils i Racibórz, jak zawsze spotkanie odbywa się na pokładzie Pipilotty.

– Młodzież z łotewskiego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Ventspils przebywa w Raciborzu. Goście, wspólnie z uczniami naszej szkoły, pracują nad realizacją projektu, którego temat brzmi: „Zagrożenia patologią społeczną wśród młodzieży i wykluczenia społecznego z powodu sięgania po środki uzależniające”.

– „Mechanik” wzbogaca się o nową pracownię komputerową składającą się z 15 komputerów, serwera, drukarki, skanera i projektora multimedialnego. Poza tym powstaje Centrum Multimedialne.


2007

– 29 września obchodziliśmy jubileusz 60-lecia szkoły.

– Obchody jubileuszu rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w kościele Jana Chrzciciela. Po mszy uczestnicy jubileuszu przemaszerowali do Raciborskiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się akademia. Następnie goście zostali zaproszeni do odwiedzenia szkoły. Uroczyste obchody zakończyła biesiada absolwentów.

– W porozumieniu z Rafako SA w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 otwieramy nowy kierunek – ślusarz. Uczniowie, którzy mają praktykę w tym zakładzie, mogą zdobyć uprawnienia spawacza.

– Prezentacja książki „Koniec wojny w Raciborzu i na Raciborszczyźnie w świetle źródeł historycznych i wspomnień świadków” Książka jest wynikiem pracy młodzieży z ZSM, która realizowała projekt historyczny „Śladami naszej przeszłości – rok 1945 na Raciborszczyźnie”. Autorami książki są Blasius Hanczuch, Ronald Mrowiec i Piotr Sput.

– Rozwijanie współpracy ze szkołami z różnych europejskich krajów:
– gościmy młodzież i nauczycieli z Rendsburga
– nasi uczniowie odbywają praktykę zawodową w Braunschweigu
– młodzież ZSM wyjeżdża do Ventspils
– grupa uczniów z Opawy przebywa w naszej szkole


2008

– W Raciborzu odbywają się I Raciborskie Dni Techniki, których współorganizatorem jest ZSM.

– Oferta szkoły wzbogaca się o nowy kierunek – technik mechanizacji rolnictwa.

– W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” nasza szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową. Dodatkowo do dyspozycji uczniów jest Multimedialne Centrum Informatyczne zlokalizowane w bibliotece.

– Kolejne zagraniczne praktyki naszych uczniów w ramach projektu Leonardo da Vinci:
– dwie grupy w Niemczech w Braunschweigu
– uczniowie z klasy informatycznej w Anglii w Bournemouth & Poole
– jedna grupa w Opawie

– Młodzież z „Mechanika” wyjeżdża również w ramach wymiany do Niemiec oraz w ramach projektu „Młodzież w działaniu” do Walii

– Kolejna konferencja nauczycieli z Niemiec, Łotwy, Węgier i Polski.


2009

– W murach ZSM odbywa się pokaz osiągnięć technicznych uczniów. Pretekstem do spotkania są ogólnopolskie sukcesy uczniów. Piotr Dziadek zajął II miejsce w zawodach Robotnic Arena 2008, a Marcin Świt został wyróżniony w konkursie „Gadżet – piłka Euro2012”.

– Podpisanie porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół Mechanicznych i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Celem zawartego porozumienia jest współpraca w zakresie kształcenia, wymiany doświadczeń dydaktycznych i prac naukowo-badawczych.

– Szkoła otwiera nowy kierunek – technik teleinformatyk.

– Kolejne zagraniczne praktyki naszych uczniów w ramach projektu Leonardo da Vinci w Braunschweigu, w Opawie oraz w Derry w Irlandii Północnej.

– Realizacja nowego projektu w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Tematem przedsięwzięcia jest „Dialog międzykulturowy podstawą współpracy młodego pokolenia zjednoczonej Europy”. W Raciborzu przebywa młodzież ze szkół z Czech, Węgier i Łotwy.

– Rozpoczęcie realizacji międzynarodowego projektu pt. „Zdalne sterowanie systemami mechatronicznymi jako podstawa współpracy na poziomie europejskim” realizowany w ramach programu Comenius. W pierwszym etapie w Raciborzu gościliśmy uczniów i ich opiekunów ze szkół w Opawie, Braunschweigu i Blannes (Hiszpania). W drugim etapie 3 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem przebywało w Blannes.

– Wizyta naszych uczniów w Rendsburgu.

– Nawiązanie stałej współpracy ze szkołą w Mainz w Niemczech.

– W Raciborzu odbywa się konferencja inaugurująca projekt pt. „Inwestycja w przyszłość”. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach, w tym w Zespole Szkół Mechanicznych.

– II Raciborskie Dni Techniki, w których organizację angażuje się ZSM.


2010

– Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego odbywa się w Zespole Szkół Mechanicznych w nowej sali gimnastycznej.

– Podczas jubileuszowej gali z okazji 65-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu nasza szkoła zostaje wyróżniona Honorową Odznaką za Zasługi dla Rzemiosła Śląskiego.

– III Raciborskie Dni Nauki i Techniki, podczas których „Mechanik” organizuje wystawę techniczną promującą kierunki zawodowe szkoły.

– Uczniowie ZSM wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe do Braunschweigu i Mainz.

– W ramach wymiany odbywają się spotkania uczniów:
– do Raciborza przyjeżdża młodzież z Rendsburga i Tata
– przyjazd uczniów z Mainz
– pobyt uczniów „Mechanika” w Opawie oraz rewizyta Czechów

– Zakończenie Comeniusa:
– trzeci etap ma miejsce w Opawie, gdzie spotyka się młodzież z Hiszpanii, Niemiec i Polski
– ostatni etap to spotkanie uczniów z czterech krajów w Braunschweigu


2011

– Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” nadała status „przykładu dobrej praktyki” projektowi Comenius pt. „Zdalne sterowanie systemami mechatronicznymi jako podstawa współpracy na poziomie europejskim”. Koordynatorem projektu był mgr inż. Marek Chrobok, projekt realizowany był przez uczniów i nauczycieli z naszej szkoły oraz zaprzyjaźnionych szkół w Opawie, Brunszwiku i Blanes

– Kontynuacja współpracy ze szkołami w Opawie, Brunszwiku i Mainz

– Realizacja projektów unijnych Leonardo da Vinci „Z Siemensem w przyszłość”, „Młodzież w działaniu” oraz „Inwestycja w przyszłość”

– Pasowanie honorowych krwiodawców – uczniów „Mechanika”

– Pokaz prac uczniów naszej szkoły, na przykład robota i samochodu z klocków lego, programatorów z wyświetlaczami cyfrowymi, komputera chłodzonego olejem transformatorowym

– „Mechanik” współorganizatorem IV Raciborskich Dni Techniki i Nauki


2012

– Jubileusz 20-lecia współpracy między ZSM i SŠT z Opawy

– Wystawy techniczne w ZSM w ramach V Dni Nauki i Techniki oraz Pokazów umiejętności uczniowskich

– Uroczyste obchody 65-lecia Mechanika w gościnnych murach Zamku Piastowskiego

– Prezes Zarządu PCK w Raciborzu odznacza Szkolne Koło PCK pamiątkowym medalem

– Technikum nr 4 zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie „Eduscience”

– Realizacja unijnego projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”


2013

– Powołanie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół „Mechanika”

– Kolejny pokaz umiejętności i pasji uczniów „Mechanika”

– Realizacja projektu Vetpro skierowanego do nauczycieli ZSM

– Udział szkoły w konferencji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowującej realizację programów
Comenius i Leonardo da Vinci

– Przystąpienie do ogólnopolskiego projektu Eduscience i kolejnej części „Mam zawód – mam pracę”

– Pasowanie uczniów „Mechanika” na honorowych krwiodawców

– Udział ZSM w Festiwalu Nauki w Raciborzu

– Oficjalne otwarcie pracowni komputerowej ufundowanej przez Rafako S.A.


2014

– W ramach projektu Leonardo da Vinci nauczyciele przedmiotów zawodowych dwukrotnie biorą udział w szkoleniach w Opawie, a uczniowie wyjeżdżają na praktyki do Braunschweigu i Mainz.

– Oferta szkoły wzbogaca się o nowy kierunek – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– Grono pedagogiczne Szkoły Technicznej z Opawy oraz nauczyciele ZSM w Raciborzu spotykają się na wspólnej konferencji w Opawie

– VII Raciborskie Dni Nauki i Techniki, w których organizację angażuje się „Mechanik”

– Kontynuacja projektu „EduScience”


2015

– Technikum nr 4 znajduje się wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”

– ZSM otrzymuje Honorową Odznakę Rzemiosła przyznaną przez Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu

– 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” powstałego z połączenia ZSM i CKU.


2016

– Technikum nr 4 uzyskuje tytuł „Brązowej Szkoły 2016” w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw” 2016

– Podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki

i Informatyki Politechniki Opolskiej

– Jubileusz współpracy ze szkołą w Brunszwiku

– Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2016/2017


2017

–  Jubileusz „Mechanika”.  Uroczystości związane z 70-leciem istnienia szkoły: msza święta, akademia, spotkanie w murach szkoły oraz biesiada

– 25 lat współpracy ze szkołą w Opawie


2018

– Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2018/19 odbywa się w gościnnych murach „Mechanika”

– „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”  to projekt, dzięki któremu szkoła wzbogaca się o 10 pracowni

– w ramach projektu Erasmus + po raz pierwszy uczniowie wyjeżdżają na miesięczną praktykę do Nantes we Francji


2019

– „Mechanik” zajmuje drugie miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w kategorii chłopców.


2020

– W związku z pandemią szkoła „przenosi się” do Internetu
–  „Mechanik” włącza się w akcję pomocy pracownikom służby zdrowia. Wykorzystując posiadane w szkole drukarki 3D, rozpoczyna się drukowanie przyłbic.


2021

–  Uczniowie „Mechanika” zajęli drugie miejsce w Polsce w międzynarodowym konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej CanSat


2022

– „Mechanik” kończy 75 lat
– Obchody 30-lecia współpracy Stredni Skoly Technickej „Kolofik” w Opawie oraz CKZiU nr 2 „Mechanik”
– Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w nowej auli szkoły


2023

– Uczniowie „Mechanika” zdobyli wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace uczniowskie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
– Udział w ogólnopolskim projekcie „Młodzi głosują”, w ramach którego odbyła się na terenie „Mechanika” symulacja wyborów do parlamentu oraz referendum.


 

 

Do roku 2003 kalendarium opracowali:
Sławomir Janowski, Andrzej Biskup,
w latach 2004-2010 – Laura Burek i Elżbieta Gargulińska,
od roku 2011 Elżbieta Gargulińska.