„Proces poradniczy tworzy swoistą przestrzeń etyczną,
w której zasady etyczne i wartości moralne stanowią podstawę
właściwego kontaktu doradczego”

mgr Wojciech Zippel

Godziny pracy – sala A33a:

poniedziałek: 12.00 – 14.00
wtorek:            13.00 – 15.00
środa:              10.00 – 12.00
czwartek:        13.00 – 15.00
piątek:             11.00 – 14.00

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego
1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
– bezrobocie,
– problemy zdrowotne,
– adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.


Gabinet doradcy zawodowego mieści się w budynku B na 1 piętrze pod nr 12

Doradca jest do dyspozycji w godzinach:


Działalność szkolnego doradcy zawodowego

Dla indywidualnych odbiorców i dla szkoły:
• łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
• poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
• świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
• ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
• świadomość konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
• mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów,
• realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w ramowych statutach ów i szkół,
• zapewnienie ciągłości działań orientacyjno – doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programów wychowawczych szkół i placówek,
• utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Dla państwa i władz lokalnych:
• zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,
• podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu,
• zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję Unii Europejskiej.

Dla pracodawców:
• zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy.

 

Adresy, zawierające informacje o tendencjach rozwojowych rynku pracy oraz o zawodach i specjalnościach:

www.jobuniverse.pl – polski internetowy serwis skierowany do specjalistów, związanych z informatyką i telekomunikacją
www.zawodyprzyszlosci.pl – opis projektu „Zawody przyszłości” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
www.jobs.pl – internetowy serwis pracy
www.edu.info.pl – polski portal edukacyjny
www.psz.praca.gov.pl – zakładka: Publikacje – Przewodniki po zawodach – opisy zawodów, mieszczących się w Polskiej Klasyfikacji Zawodów

Adresy portali internetowych i klubów, umożliwiających budowanie sieci kontaktów zawodów

www.goldenline.pl – portal internetowy specjalistów
www.ttcc.pl – klub wspierający profesjonalistów
www.kls.republika.pl – Klub Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia
www.businessdialog.pl – Klub Iwony D. Bartczak, mający na celu budowanie społeczności osób, skupiających się wokół zagadnień biznesowych, ekonomicznych i zarządzających

Adresy stron internetowych, dotyczących EURES

www.europa.eu.int/eures – międzynarodowa strona EURES
www.eures.praca.gov.pl – krajowa strona EURES
www.ukie.gov.pl – strona Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
www.buwiwm.edu.pl – strona Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
www.psz.gov.pl – strona polskich służb zatrudnienia

Adresy stron internetowych, na których dostępne są szczegółowe informacje oraz adresy instytucji i organizacji, związanych z rynkiem pracy

www.psz.praca.gov.pl – zakładka: Adresy UP
www.klubypracy.waw.pl
www.ohp.pl
www.politykaspoleczna.gov.pl
www.pomocspoleczna.ngo.pl
www.gci.info.pl
www.bezrobocie.net – serwis poświęcony pracy i bezrobociu