Deklaracja dostępności strony internetowej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”

w Raciborzu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mechanik.rac.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2000r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.06.2017r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
– załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf nie są dokumentami edytowalnymi i nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
– część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.
Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
– kontrast
– podświetlenie linków
– możliwość powiększania liter
– możliwość zmiany odstępów
– możliwość zatrzymania animacji
– możliwość zmiany wysokości linii
– kursor
– podpowiedzi
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 09.10.2020r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE, DODATKOWE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny dzwoniąc na numer 324153388 lub drogą elektroniczną: sekretariat@zsm.slask.pl
Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”
ul. Zamkowa 1,  47 – 400 Racibórz
e-mail: sekretariat@zsm.slask.pl
Można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów Centrum dostępne jest wejście główne (budynek A) od ul. Zamkowej i nie jest dostoswane dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku B jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  • Budynek A:

Na parterze budynku znajduje się sekretariat szkoły. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody. Na parterze budynku przy wejściu głównym znajduje się tablica informacyjna.

 • Budynek B:

Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych – brak schodów. Sekretariat znajduje się na I piętrze. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody. Na parterze budynku przy wejściu głównym znajduje się tablica informacyjna.

Szkoła nie dysponuje windami, pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu.