Współpraca CKZiU nr 2 „Mechanik” i firmy EKO-OKNA S.A

Współpraca CKZiU nr 2 „Mechanik” i firmy EKO-OKNA S.A

28 maja 2019 r., w siedzibie naszego Centrum, odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy CKZiU nr 2 „Mechanik” i firmy EKO-OKNA S.A. Uroczystość ta była zwieńczeniem  negocjacji prowadzących do objęcia przez  Spółkę patronatem klas kształcących się w zawodach: technik mechatronik [311410] oraz operator obrabiarek skrawających [722307].

Podpisy na dokumencie złożyli: w imieniu Firmy – Prezes Zarządu Adam Wajda, w imieniu Szkoły – Dyrektor Sławomir Janowski. W uroczystości wzięli także udział: Barbara Frankowicz – Kierownik Działu Personalnego EKO-OKNA S.A. oraz wicedyrektorzy CKZiU nr 2 „Mechanik”- Marek Chrobok i Mirosław Uliczka.

Podczas rozmów towarzyszących podpisaniu listu intencyjnego obie strony wskazały, że współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z raciborskimi pracodawcami jest jednym z fundamentów rozwoju lokalnego rynku zatrudnienia oraz istotą wprowadzania reformy systemu kształcenia zawodowego opartego na realizacji praktycznej nauki zawodu
w realnych warunkach pracy. Dodatkowo należy wskazać, że uzgodnienia, o których mowa wyżej, zostały zawarte w celu wieloletniego współdziałania na rzecz edukacji oraz wzbogacenia możliwości przygotowania zawodowego przyszłych kadr zgodnie z potrzebami EKO-OKIEN i „Mechanika” oraz lokalnej społeczności. Strony podpisanego porozumienia zgodnie dostrzegają potrzebę wzajemnej współpracy w zakresie podniesienia jakości kształcenia oraz zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów CKZiU nr 2 „Mechanik”  na raciborskim rynku pracy.

Wydaje się zasadnym stwierdzenie, że podpisanie przez Spółkę i nasze Centrum listu intencyjnego otwiera  między innymi możliwość współdziałania w następujących obszarach:

– powiązanie, w możliwie najszerszym wymiarze, obowiązujących programów nauczania
dla zawodów z  technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających  z potrzebami lokalnego rynku pracy,

– unowocześnienie procesu kształcenia oraz szkolnej bazy dydaktycznej z uwzględnieniem osiągnięć współczesnej techniki i technologii,

– przekazywanie wiedzy o najnowszych osiągnięciach z zakresu nowoczesnych technologii
i rozwiązań stosowanych w cyklu produkcji EKO-OKNA S.A.,
– motywowanie uczniów do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności,
– popularyzowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji w ramach wymienionych
w dokumencie zawodów.

 

                                                  Mirosław Uliczka – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego