„Mechanik” gości Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

„Mechanik” gości Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

W dniu 19.11.2018 r.  odbyło się spotkanie klas 1aT i 2aT (technik mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) z  pracownikiem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej – dr inż. Krzysztofem Żakiem.

Wizyta naszego gościa była jednym z elementów działań określonych  w porozumieniu o współpracy między „Mechanikiem”, a Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Celem niniejszego patronatu jest m.in. sprawowanie przez Wydział Mechaniczny opieki naukowo-dydaktycznej nad  klasami (głównie – technik mechanik) poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne.

W ramach przedmiotowej wizyty uczniowie dwóch klas oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych (Mirosław Uliczka) mogli wysłuchać wykładu autorskiego: „Hybrydowe Metody Obróbki”.

Prezentacja przygotowana przez naszego gościa doskonale uzupełnia zakres tematyczny zajęć realizowanych w klasach technikum – dotyczy głównie zawodu: technik mechanik. Postęp techniczny rewolucjonizuje w sposób bardzo dynamiczny wiedzę dotyczącą tradycyjnego pojmowania metod obróbki wykorzystywanych przy wykonywaniu części maszyn. Nasz gość przybliżył obszary wiedzy związane z metodami obróbki wykorzystywanymi powszechnie w procesach technologicznych dokonując przy tym ich precyzyjnego podziału.

Z racji ukierunkowania kształcenia uczniów technikum (podbudowa kwalifikacyjna MG.19/technik mechanik), podczas wykładu skoncentrowano się głównie na obróbce skrawaniem.

Dr inż. Krzysztof Żak włączył uczestników spotkania w próbę zdefiniowania pojęcia – „HYBRYDA”. Działanie to odnosiło się do wielu obszarów wiedzy i nauki: językoznawstwo, biologia, motoryzacja/technika. Zagadnienia omawiane przez naszego gościa naświetliły zmiany w trendach światowych technologii zmierzających w kierunku połączenia w jedną całość działań/nowoczesnych obróbek, które wydawały się poprzednio całkowicie oderwane od siebie (stanowiły elementy całkowicie odmiennych koncepcji wytwarzania części maszyn).

Jako przykłady wyżej wymienionych pomysłów funkcjonujących już w ultranowoczesnym przemyśle wytwarzania elementów maszyn dr inż. Żak przedstawił istniejące maszyny technologiczne łączące ze sobą koncepcje drukarki 3D (wykonującej detale z proszków matali) z wieloosiowymi obrabiarkami CNC. Całość takich bardzo nowoczesnych hybrydowych procesów wytwarzania części maszyn może być uzupełniana zabiegami wchodzącymi w zakres obróbki plastycznej (przykładowo – proces ugniatania powierzchni).

Ponadto Pan Żak przybliżył specyfikę pracy pracowników naukowych na uczelni technicznej oraz podzielił się swoimi spostrzeżeniami związanymi z  trendami w światowej technice, pozyskanymi podczas zagranicznych spotkań naukowców (m.in. Chiny).

Podczas spotkania nasz gość wskazał na dynamiczny rozwój krajowego przemysłu i związane z tym ogromne zapotrzebowania na rodzimych fachowców – słowa te były motywacją do podjęcia przez uczniów wytężonej nauki w zakresie pozyskiwania wiedzy i umiejętności (trzymamy w tym obszarze za naszą młodzież kciuki).

Ostatnim akcentem wizyty naszego gościa były kuluarowe rozmowy dotyczące oceny sytuacji w systemie kształcenia zawodowego na poziomie technikum oraz  uczelni wyższej (rozmowy dotyczyły głównie planowanych reform w obu systemach kształcenia).

W rozmowach ze strony naszego Centrum uczestniczyli: kierownik Leszek Kuzdrowski oraz wicedyrektorzy Marek Chrobok i Mirosław Uliczka.

Na zakończenie spotkania wspólnie ustalono, iż następnym etapem realizacji porozumienia będzie grudniowa wizyta naszych uczniów w murach Politechniki Opolskiej (dotyczy Wydziałów: Mechanicznego i Elektrycznego).

Mirosław Uliczka