Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Ruszyła kolejna edycja rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  (Wyprawka szkolna).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom szkół ponadpodstawowych:

 1. słabowidzącym,

 2. niesłyszącym,

 3. słabosłyszącym,

 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116), uczęszczającym w danym roku szkolnym do szkoły wskazanej w w/w Rozporządzeniu.

Dofinansowanie do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych* do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych ** będzie udzielana uczniom uczęszczającym do:

 • liceum ogólnokształcącego,

 • technikum,

 • branżowej szkoły I stopnia,

 • branżowej szkoły II stopnia,

 • do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

*) materiał edukacyjny to:

 • materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,

 • materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu – mający postać papierową lub elektroniczną;

**) materiał ćwiczeniowy – to materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. Na podst. art. 3 pkt 24 lit. a) i b) oraz art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz.2230)

W zależności od typu szkoły dofinansowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wynosi:

 • 445 zł – licea, technika, szkoły artystyczne,

 • 390 zł – branżowe szkoły I i II stopnia,

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodów.

Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć u pedagoga specjalnego w terminie:

 • w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 20 września 2023 r.

Wniosek może złożyć: rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń, nauczyciel, pracownik socjalny,inna osoba za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Warunkiem otrzymania pomocy jest dołączenie do wniosku składanego w szkole dowodu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych a dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie. Do oświadczenia należy dołączyć wyszczególnienie dokonanych zakupów .

Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu i przekazuje ją prezydentowi miasta.

Po otrzymaniu środków pieniężnych na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych prezydent zwraca rodzicom koszty zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów.

Dokumenty do pobrania u pedagoga specjalnego (Budynek B, gabinet B21)