Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego – nowy projekt edukacyjny.

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego – nowy projekt edukacyjny.

 

Od września 2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”, realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  w powiecie raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”, etap II.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego. Ponadto, realizowany projekt umożliwia 12 nauczycielom przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych, doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych.

Projekt zakłada przeprowadzenie dla 60 uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno – zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych. W ramach powyższych działań 60 uczniów weźmie udział w 5 kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Ponadto 30 z nich skierowanych zostanie na staże zawodowe do firm, celem lepszego dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach oraz sesje laboratoryjne na uczelni wyższej. Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły.

W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych zostanie także 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie. Przejdą oni szkolenia branżowe w podmiotach społeczno – gospodarczych z otoczenia szkoły.

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr 2 „Mechanik”, zostanie osiągnięte również poprzez doposażenie 4 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 926 802,08 PLN. w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 637 781,76 PLN.

Okres realizacji projektu 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r.