INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Informujemy, że od 31 lipca br. do 04 sierpnia br. do godz. 15.00 kandydaci, którzy wybrali Technikum nr 4 lub Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 jako szkołę pierwszego wyboru, muszą dostarczyć zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokument ten należy przesłać w formie skanu lub fotografii na adres mailowy: rekrutacja@zsm.slask.pl.

12 sierpnia br. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. Listy będą zawierały nazwisko i imię kandydatów uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

Od 13 sierpnia br. do 18 sierpnia br. należy potwierdzić wolę nauki w Technikum nr 4 lub Branżowej Szkole I Stopnia nr  4 poprzez dostarczenie do szkoły:

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie dostarczono ich wcześniej),
  3. zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu.

W tym okresie należy także dostarczyć, przesyłając na adres mailowy: rekrutacja@zsm.slask.pl wstępną deklarację dotyczącą nauki religii lub etyki. Wzór oświadczenia do pobrania tutaj.