STYPENDIA FUNDOWANE dla potencjalnych pracowników młodocianych zatrudnionych
m.in. w firmach 
STALTECH , SUNEX S.A.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kilku raciborskich firm:  m.in. STALTECH,  SUNEX S.A. opracowaliśmy projekt systemu stypendialnego, finansowanego ze środków tych podmiotów.

Stypendia wypłacane miesięcznie przez potencjalnych pracodawców mają na celu zmotywować gimnazjalistów do wyboru naszej szkoły i konkretnego, poszukiwanego na lokalnym rynku pracy zawodu. Stypendia będą wypłacane (po spełnieniu określonych przez pracodawców wymogów) niezależnie od przysługujących pracownikom młodocianym – stawek uczniowskich.

Przygotowany w naszej szkole regulamin wypłaty stypendiów wraz z stosownym wnioskiem ma charakter uniwersalny. Każda z firm może dokonać uszczegółowienia zapisów i odrębnego określenia kryteriów wypłaty – stoimy jednak na stanowisku, że wypłata dodatkowych kwot pieniężnych ma mieć charakter motywujący do rzetelnego wywiązywania się z nałożonych na młodego człowieka obowiązków.

Wysokość wypłaty stypendiów będzie także uzależniona od konkretnej firmy i roku kształcenia.

Niezależnie od samego regulaminu wypłat stypendium przygotowano także dla wymienionych wyżej podmiotów informacje dotyczące  opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ich opodatkowania. Wskazano także na sposoby  rozliczania kwot wypłaconego stypendium w rocznych zeznaniach podatkowych (rodzaje załączników, powiązanie rozliczeń pracowników młodocianych z zeznaniami podatkowymi rodziców).

Pragniemy poinformować, iż  wymienione wyżej firmy wyrażają wolę kształcenia pracowników młodocianych w następujących zawodach:

  • STALTECH – ślusarz,
  • SUNEX S.A. – ślusarz.

Osoby zainteresowane kształceniem w  wymienionych zawodach winny zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z wybranym pracodawcą.

W przedsiębiorstwach/firmach tych realizowane są także zajęcia praktyczne w ramach trzyletniego cyklu kształcenia (wymiar godzin tych zajęć regulowany jest przez zapisy ustawy – Kodeks Pracy).

Jako pracownicy młodociani osoby te otrzymują wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.  Pracownicy młodociani podlegają dodatkowo pełnym ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) wliczanym do stażu pracy.

 

Mirosław Uliczka,
wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego